حفظ حریم شخصی مشتریان

  • در فروشگاه لئونو هیچ گونه اطلاع شخصی بدون اجازه صریح در اختیار کسی قرار داده نخواهد شد.
  • طراحی سایت بصورتی است که هر شخص دارای اطلاعات ایمیل ، آدرس و شماره تلفن میباشد که فقط دسترسی به خود شخص می باشد.
  • کلیه اطلاعات بطور مستقیم از طریق ایمیل به خود فرد اطلاع داده خواهد شد.
  • هنگام پرداخت هیچیک از اطلاعات کارت در سامانه ذخیره نخواهد شد و در صورت قطع ارتباط از سامانه شاپرک بعهده بانک صادرکننده اطلاعات(پارسیان و ملت) می باشد.